Παρουσίαση Προγράμματος

#Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σχετικά με τις άνοιες και γενικότερα τις νοητικές λειτουργίες στη μέση και τρίτη ηλικία.

Βασική επιδίωξη είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με γνώσεις γύρω από:

    1. τα διαφορετικά είδη άνοιας
    2. την Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) και την Υποκειμενική Νοητική Διαταραχή (ΥΝΔ)
    3. τις νοητικές λειτουργίες και τις αλλαγές που επέρχονται με την πάροδο της ηλικίας
    4. τη νευροψυχολογική αξιολόγηση ατόμων με άνοια ή που ανησυχούν για τη νοητική τους κατάσταση
    5. τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ανοιών ως προς το νοητικό αλλά και το νευροψυχιατρικό και συμπεριφορικό σκέλος
    6. τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση της άνοιας
    7. την πρόληψη της νοητικής έκπτωσης και των ανοιών.

Επιπλέον το πρόγραμμα προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της καθημερινής πραγματικότητας του ατόμου με άνοια και των αναγκών του καθώς και των προκλήσεων που ενέχει η φροντίδα του, συμπεριλαμβανομένων και νομικών ζητημάτων που άπτονται της ικανότητας οδήγησης, δικαιοπραξιών κλπ.

Οι εκπαιδευόμενο/ες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από όλα τα ζητήματα που άπτονται της νοητικής έκπτωσης και των ανοιών.

#Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος

Γνώσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

[1] Ορίζει τουλάχιστον 5 διαφορετικές μορφές άνοιας.
[2] Περιγράφει τα διαγνωστικά κριτήρια 3 τουλάχιστον ανοιών.
[3] Διακρίνει την άνοια από την Ήπια Νοητική Διαταραχή, την Υποκειμενική Νοητική Διαταραχή και το φυσιολογικό γήρας.
[4] Προσδιορίζει 4 τουλάχιστον διαφορετικά είδη νοητικών λειτουργιών.
[5] Ταυτοποιεί τουλάχιστον 3 συμπεριφορές του καθημερινού τρόπου ζωής, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την πιθανότητα μελλοντικής ανάπτυξη άνοιας.
[6] Απαριθμεί τουλάχιστον 3 συχνά νευροψυχιατρικά συμπτώματα των ατόμων με άνοια.
[7] Διακρίνει τουλάχιστον 3 παράγοντες που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο φορτίο του φροντιστή του ατόμου με άνοια.
[8] Απαριθμεί τουλάχιστον 3 πληροφορίες που πρέπει να αξιολογούνται κατά την εκτίμηση της ικανότητας οδήγησης ασθενών με νοητικές δυσκολίες.
[9]
Αναφέρει τουλάχιστον 2 είδη επιδομάτων που είναι διαθέσιμα για ασθενείς με άνοια.
[10]
Κατονομάζει τουλάχιστον 3 κριτήρια ικανότητας δικαιοπραξίας ασθενών με άνοια.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

[1] Προτείνει τουλάχιστον μια φαρμακευτική δραστική ουσία που να είναι αποτελεσματική σε κάθε ένα νευροψυχιατρικό σύμπτωμα, όπως το έχει προηγουμένως διαγνώσει.
[2]
Υιοθετεί την καταλληλότερη συμπεριφορά για την προσέγγιση των ατόμων με άνοια στην κλινική πράξη.
[3]
Προσαρμόζει τη συμπεριφορά τους/της στις δυνατότητες και τις ανάγκες του ατόμου με άνοια.
[4]
Εξοικειωθεί με τη σημασία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης ως βοηθητικό εργαλείο της διαγνωστικής διαδικασίας στην άνοια.
[5]
Κατανοήσει τη λογική της νοητικής αξιολόγησης.

Ικανότητες (Κοινωνικές/Συναισθηματικές)

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

[1] Ευαισθητοποιεί το περιβάλλον του ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με άνοια.
[2] 
Εκτιμά το δύσκολο ρόλο του φροντιστή του ατόμου με άνοια.
[3]
Υποστηρίζει το ρόλο και την αξία της της πρόληψης των ανοιών.
[4]
Αναθεωρεί την κατάσταση της άνοιας μέσα από πρίσμα μειωμένου στιγματισμού.
[5]
Ενστερνίζεται την αντίληψη περί ύπαρξης νευροβιολογικής βάσης των νευροψυχιατρικών διαταραχών των ασθενών με άνοια.

#Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος

[1] Εισαγωγή στις Νοητικές Λειτουργίες

Υποενότητες

1.1 Η λειτουργία της προσοχής
1. 2
Η λειτουργία της μνήμης
1.3
Η λειτουργία του λόγου
1.4
Οι επιτελικές ικανότητες
1.5 Η οπτικοχωρική ικανότητα 

[2] Νοητικές Λειτουργίες και Τρίτη ηλικία

Υποενότητες

1.1 Έκπτωση νοητικών λειτουργιών στο φυσιολογικό γήρας
1.2
Έκπτωση νοητικών λειτουργιών στην Ήπια Νοητική Διαταραχή
1.3
Έκπτωση νοητικών λειτουργιών στην Άνοια

[3] Γενικά στοιχεία για την άνοια

Υποενότητες

1.1 Νόσος Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας
1.2 Επιδημιολογία ανοιών
1.3 Κόστος άνοιας

[4] Άνοια τύπου Alzheimer

Υποενότητες

1.1 Κλινικές εκδηλώσεις - συμπτώματα της Άνοιας τύπου Alzheimer
1.2 Παθολογοανατομία - Παθοφυσιολογία της Άνοιας τύπου Alzheimer
1.3 Διάγνωση της Άνοιας τύπου Alzheimer

[5] Άλλα είδη άνοιας

Υποενότητες

1.1 Κλινικές εκδηλώσεις - συμπτώματα των ανοϊκών συνδρόμων (εκτός της Άνοιας τύπου Alzheimer)
1.2 Παθολογοανατομία - Παθοφυσιολογία των ανοϊκών συνδρόμων (εκτός της Άνοιας τύπου Alzheimer)
1.3 Διάγνωση των ανοϊκών συνδρόμων (εκτός της Άνοιας τύπου Alzheimer)

[6] Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ)

Υποενότητες

1.1 Ορισμός και είδη Ήπιας Νοητικής Διαταραχής
1.2 Επιδημιολογία της Ήπιας Νοητικής Διαταραχής
1.3 Ήπια Νοητική Διαταραχή και μελλοντική ανάπτυξη Άνοιας

[7] Υποκειμενική Νοητική Έκπτωση (ΥΝE)

Υποενότητες

1.1 Ορισμός και κριτήρια της Υποκειμενικής Νοητικής Έκπτωσης
1.2 Επιδημιολογία της Υποκειμενικής Νοητικής Έκπτωσης
1.3 Υποκειμενική Νοητική Έκπτωση και μελλοντική ανάπτυξη Άνοιας

[8] Νοητική αξιολόγηση ατόμων με άνοια

Υποενότητες

1.1 Η σημασία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης στη διαγνωστική διαδικασία των ανοιών

[9] Πρόληψη άνοιας

Υποενότητες

1.1 Σωματική άσκηση και πρόληψη Άνοιας
1.2 Νοητική Άσκηση και πρόληψη Άνοιας
1.3 Διατροφή και πρόληψη Άνοιας

1.4 Γενικότερος τρόπος ζωής και πρόληψη Άνοιας

1.5 Νοητικό απόθεμα

[10] Φαρμακευτική Αντιμετώπιση νοητικής έκπτωσης Ανοιών

Υποενότητες

1.1 Φαρμακευτική Αντιμετώπιση Άνοιας τύπου Alzheimer
1.2 Φαρμακευτική Αντιμετώπιση Άνοιας τύπου Parkinson– Άνοιας με σωμάτια Lewy
1.3 Φαρμακευτική Αντιμετώπιση μεικτής Αγγειακής Άνοιας

[11] Νευροψυχιατρικές διαταραχές στις άνοιες

Υποενότητες

1.1 Είδη νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων στις Άνοιες
1.2 Επιδημιολογία – Συχνότητα νευροψυχιατρικών διαταραχών στην Άνοια

[12] Φαρμακευτική Αντιμετώπιση νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων στις άνοιες

Υποενότητες

1.1 Προϋποθέσεις χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων στην Άνοια
1.2 Φαρμακευτική Αντιμετώπιση διαφορετικών νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων στην Άνοια

[13] Μη Φαρμακευτικές θεραπείες στις Άνοιες

Υποενότητες

1.1 Είδη μη φαρμακευτικών προσεγγίσεων
1.2 Nοητική ενδυνάμωση: Τι είναι; Ποιους ωφελεί;

1.3 Η χρήση της τεχνολογίας στη νοητική ενδυνάμωση.

[14] Νομικά ζητήματα ατόμων με άνοια

Υποενότητες

1.1 Δικαιοπρακτική ικανότητα ατόμων με Άνοια
1.2 Ικανότητα Οδήγησης
1.3  Κοινωνικές Παροχές – Επιδόματα για άτομα με Άνοια

[15] Ζώντας με κάποιον που έχει άνοια

Υποενότητες

1.1 Έκπτωση λειτουργικότητας των ατόμων με άνοια
1.2 Επικοινωνία με το άτομο με άνοια
1.3 Δραστηριότητες για το άτομο με άνοια
1.4 Προσωπική ασφάλεια- αλλαγές στο οικιακό περιβάλλον

1.5 Τεχνολογικά εργαλεία και βοηθήματα για άτομα με άνοια

[16] Επιβάρυνση φροντιστών

Υποενότητες

1.1 Το φορτίο του φροντιστή
1.2 Παράγοντες επιβάρυνσης φροντιστών
1.3 Ψυχολογική υποστήριξη φροντιστών

#Διδάσκοντες του Προγράμματος

Επιστημονικός &  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Νικόλαος Σκαρμέας

Νικόλαος Σκαρμές

Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφικό
 
Εύα Ντανάση

Εύα Ντανάση

Ψυχολόγος

Βιογραφικό
LinkedIn
Share